Aanvraag sportakkoord

Wie kan ondersteuningsbudget van het sportakkoord aanvragen?


Organisaties die het voortouw nemen bij de uitvoer van één of meer beweeginitiatieven kunnen daar een bijdrage voor aanvragen uit het ondersteuningsbudget. Het gaat om bescheiden incidentele bijdragen die bedoeld zijn om de realisatie van initiatieven te stimuleren.

Welke voorwaarden zijn er aan dit ondersteuningsbudget gekoppeld?


Het initiatief:

 • draagt bij aan het versterken van de sport zelf, het vergroten van sportparticipatie en/of het vergroten van de maatschappelijke functies van sport.
 • gaat over een nieuw initiatief, een nieuwe vorm van samenwerking of een verbreding of verbetering van een bestaande activiteit.
 • wordt uitgevoerd in gemeente Bergen NH.
 • wordt uitgevoerd door minimaal twee (lokale) samenwerkingspartners. Dit kunnen beide sportaanbieders zijn, maar je kunt ook denken aan partners om de deelnemers te bereiken, zoals de buurtsportcoaches, stiching Welzijn, scholen of zorgverleners.


De bijdrage:

 • Is bestemd voor de realisatie van een specifiek initiatief en sluit aan bij het sportakkoord Gemeente Bergen NH.
 • Zorgt ervoor dat een initiatief kan worden opgestart. Na het inzetten van het ondersteuningsbudget moet het initiatief financieel gezien zelfstandig voortgezet worden. Hier dient rekening mee gehouden te worden bij het opstellen van het initiatief.
 • Wordt, indien gewenst, door de aanvrager van het budget verdeeld tussen de samenwerkingspartners.
 • Is minimaal 250 euro en maximaal 3.000 euro (uitzondering in overleg mogelijk.)
 • In principe een eenmalige financiering, toewerken naar structurele inbedding, wanneer meer tijd nodig is om het initiatief structureel in te bedden, kan er verlenging van de subsidie aangevraagd worden met % afname financiële ondersteuning. 


Hoe gaat dit in zijn werk?

 • Aanvragen voor een bijdrage van het ondersteuningsbudget worden gedaan voor 1 januari, 1 april, 1 juli of 1 oktober door het indienen van het aanvraagformulier. En minimaal 8 weken voor de start van het initiatief.
 • Aanvragen worden zo spoedig mogelijk na deze data beoordeeld door het kernteam.
 • De aanvrager ontvangt binnen 4 weken reactie van het kernteam met betrekking tot (het eventuele) toekenning van (een gedeelte van) het aangevraagde bedrag of voor aanvullende informatie.
 • De aanvrager accepteert de beslissing op de aanvraag. Er is geen mogelijkheid om bezwaar te maken of beroep aan te tekenen.
 • De aanvrager ontvangt het bedrag zo spoedig mogelijk na een positieve beoordeling.
 • De aanvrager verantwoordt de ontvangen bijdrage door informatie (inclusief beschrijving resultaten en een foto) beschikbaar te stellen na en/of tijdens de uitvoering van het project. Deze informatie kan ook gebruikt worden voor verslaglegging en monitoring door het kernteam. De aanvrager deelt via sociale media het project (met onder titel mede mogelijk gemaakt door het lokale sportakkoord, inclusief de gemeente).
 • De aanvrager stort het bedrag terug wanneer blijkt dat het project niet kan worden uitgevoerd.


Beoordeling onafhankelijke kernteam

Alle aanvragen die aan de voorwaarden voldoen worden per kwartaal tegelijk beoordeeld door een onafhankelijk kernteam. De criteria die bij de beoordeling en toekenning van het ondersteuningsbudget gehanteerd worden zijn:

 • Draagt het initiatief bij aan de ambities uit het lokale sportakkoord?
 • Is het project duurzaam? (bijvoorbeeld over 2/3 jaar)?
 • Welke (lokale) partners werken er samen?
 • Dragen de partners zelf ook bij aan de realisatie van het initiatief (door middel van inzet of budget)?

Bij het indienen van een initiatief met belangenverstrengeling, beslist het betreffende kernteamlid niet mee. 


Aanvraagformulier ondersteuningsbudget Sportakkoord Bergen

Contact

Holland Sport BV

Elles Kraakman en Eefke de Vos

Contactformulier